VOCALOID.PICS

[Official] 2020 VSINGER LIVE 演唱会 [FULL HD 1080p]Follow Vocaloid Live Concert
Facebook: https://www.facebook.com/vocaloid.live.concert
Twitter: https://twitter.com/vocaloid_live_c

2020 Vsinger Live
Date: August 21
Featuring: Luo Tianyi (洛 天依), YANHE (言和), Yuezheng Ling (乐正 绫), Yuezheng Longya (乐正 龙牙), Zhiyu Moke (徵羽 摩柯), Mo Qingxian (墨 清弦)
Company: Shanghai HENIAN Information Technology Co. Ltd.

Description: Initially, Vsinger was announced to perform at the Mercedes-Benz Arena in Shanghai on July 12, 2020. Suggestions for songs were made open on July 25, 2019. Plans changed later and it was instead announced that the performance was moved to August 21. Reservations for Youku VIP members were made open on July 31. Location: Yokohama Arena. A brand new model and 31 songs were confirmed.

SETLIST (Original title only)

1:00 洛天依 / Luo Tianyi
1:28 [1]Starlight / 洛天依
5:46 [2]万分之一的光 / 洛天依
10:01 [3]心里有鬼 / 洛天依

13:09 Tianyi 1st Greeting

15:32 言和 / Yan He
15:55 [4]刀剑春秋 / 言和
20:10 [5]自我主张崇拜 / 言和

23:53 乐正绫 / Yuezheng Ling
24:15 [6]Scarlet Drop / 乐正绫

28:11 徵羽摩柯 / Zhiyu Moke
28:34 [7]你好,世界 / 徵羽摩柯
32:05 [8]Follow Me / 徵羽摩柯

35:22 墨清弦 / Mo Qingxian
35:43 [9]关于你 / 墨清弦
38:49 [10]闲花白 / 墨清弦

42:26 乐正龙牙 / Yuezheng Longya
42:45 [11]舞池玩家 easy player / 乐正龙牙
46:15 [12]不正常恋爱物语 / 乐正龙牙
&墨清弦
50:57 [13]Attack! / Vsinger 全员

55:00 Vsinger Greeting

1:00:55 [14]9bang15便士 / 洛天依
1:04:08 [15]Unforgiven / 洛天依
1:08:13 [16]风萤月 / 洛天依
1:13:36 [17]繁华唱遍 / 乐正绫
1:17:40 [18]前尘如梦 / 洛天依
1:21:44 [19]速食主义 / 言和
1:26:06 [20]冠世一战 / 言和
1:30:53 [21]狂徒 / 言和&乐正龙牙
1:34:39 [22]穿越黑夜 / 乐正龙牙
1:37:55 [23]酒心吻 / 乐正绫
1:42:47 [24]白石溪 / 洛天依&乐正绫

1:48:22 Tianyi 2nd Greeting

1:49:30 [25] Hear me! / 洛天依,乐正绫,
乐正龙牙,墨清弦,徵羽摩柯
1:54:20 [26]T.A.O / 洛天依
1:59:02 [27]勾指起誓 / 洛天依
2:02:11 [28]Monologue / 洛天依
2:06:24 [29]心的起点 / 洛天依
2:10:33 [30]亲爱的 / 洛天依

2:16:19 Tianyi 3rd Greeting

2:17:36 [31]未完成的.乐章 / 洛天依

2:23:33 Vsinger Last Greeting

By 抹茶
4 tháng trước (đã chỉnh sửa)

source

All Comments

Leave a Reply